Thursday, 30 June 2022

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับพืชสวนที่เสียหาย(ลำไย)จากเหตุวาตภัย ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับพืชสวนที่เสียหาย(ลำไย)จากเหตุวาตภัย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมีนายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในที่ประชุม