Tuesday, 27 September 2022

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ในการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล กรณีไม่ฉุกเฉินด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในที่ประชุม