Friday, 12 August 2022

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า