Wednesday, 28 September 2022

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ 4/2564

นอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมีนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในที่ประชุม