Friday, 12 August 2022

ประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลครัวเรือนในระบบ TPMAP Logbook

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมาย นายไพบูลย์ คำเอี่ยม รองนายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าทีมพี่เลี้ยง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลครัวเรือนในระบบ TPMAP Logbook ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน