Wednesday, 28 September 2022

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ในวันพุธที 10 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ในวันพุธที 10 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้