Thursday, 30 June 2022

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน มิถุนายน 2565

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้