Wednesday, 28 September 2022

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

26 Aug 2022
28

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้