Monday, 18 October 2021

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า โทร. 053-976018 ต่อ 17