Monday, 18 October 2021

ประชาสัมพันธ์แจ้งดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้แจ้งแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ภ.ด.ส.๗) ประจำปี ๒๕๖๓ แก่ประชาชนผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว นั้น

                   เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ที่อยู่ในข่ายเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังกล่าวได้ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แต่ต้องไม่เกินเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถ้าไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียเบี้ยปรับร้อยละสี่สิบของจำนวนภาษีค้างชำระ และเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจำนวนภาษีค้างชำระ ตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลทาสบเส้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้