Tuesday, 27 September 2022

ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ลำห้วยช้างตาย หมู่ 13 บ้านดง

ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ลำห้วยช้างตาย บริเวณหมู่ 13 บ้านดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งดำเนินการโดยวิธีการจ้างเหมาโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านทาก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เริ่มก่อสร้างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 15 เมษายน 2565 วงเงินงบประมาณ 518,000 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในตำบลทาสบเส้าทราบ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลโครงการก่อสร้างดังกล่าวให้ถูกต้องตามกำหนด หากประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอรับเอกสารได้ที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ในวันและเวลาราชการ หรือหากท่านพบเห็นว่าโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้เทศบาลตำบลทาสบเส้าทราบทันที