Thursday, 28 October 2021

ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณสุสาน หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน

ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณสุสาน หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งดำเนินการโดยวิธีการจ้างเหมาโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนสุภาพรก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เริ่มก่อสร้างวันที่ 12 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 12 มีนาคม 2564 วงเงินงบประมาณ 120,000 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในตำบลทาสบเส้าทราบ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลโครงการก่อสร้างดังกล่าวให้ถูกต้องตามกำหนด หากประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอรับเอกสารได้ที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ในวันและเวลาราชการ หรือหากท่านพบเห็นว่าโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้เทศบาลตำบลทาสบเส้าทราบทันที