Wednesday, 20 October 2021

ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสผ่านอากาศเพื่อป้องกันสนิมเหล็ก บริเวณระบบประปาหมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า

ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสผ่านอากาศเพื่อป้องกันสนิมเหล็ก บริเวณระบบประปาหมู่ 1 บริเวณ หมู่ 1 บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งดำเนินการโดยวิธีการจ้างเหมาโดยร้านวิรุฬห์เจริญ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เริ่มก่อสร้างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 15 มีนาคม 2564 วงเงินงบประมาณ 294,000 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในตำบลทาสบเส้าทราบ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลโครงการก่อสร้างดังกล่าวให้ถูกต้องตามกำหนด หากประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอรับเอกสารได้ที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ในวันและเวลาราชการ หรือหากท่านพบเห็นว่าโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้เทศบาลตำบลทาสบเส้าทราบทันที