Thursday, 28 October 2021

ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินโครงการก่อสร้างภายในหมู่บ้าน ดอนชัย หมู่ที่ 8

ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนข้างบ้านนายแดง อินมาตร หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านทาก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 24/2562 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เริ่มก่อสร้างวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 วงเงินงบประมาณ 120,000 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในตำบลทาสบเส้าทราบ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลโครงการก่อสร้างดังกล่าวให้ถูกต้องตามกำหนด หากประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอรับเอกสารได้ที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ในวันและเวลาราชการ หรือหากท่านพบเห็นว่าโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้เทศบาลตำบลทาสบเส้าทราบทันที