Wednesday, 28 September 2022

ประชาสัมพันธ์เทสบัญญัติเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์เทสบัญญัติเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553 ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยทั่วกัน