Wednesday, 28 September 2022

ประชาสัมพันธ์เทศบัญยัติเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชาสัมพันธ์เทศบัญยัติเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553 ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน