Wednesday, 28 September 2022

ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการ(วันหยุด)

ด้วยอำเภอแม่ทาแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการ(วันหยุด) เพื่อให้การบริหารจัดการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการให้บริการที่แนบมาพร้อมนี้