Thursday, 30 June 2022

ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 26 เม.ย.-1 พ.ค. 2564

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์ข่าวของกรมอุตวิทยาการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 26 เม.ย.-1 พ.ค. 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์ในประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน