Thursday, 30 June 2022

ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน ให้รับทราบโดยทั่วกัน