Wednesday, 20 October 2021

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้รับความเห็นชอบจากคระกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรียบร้อยแล้ว

อาศัยความตามข้อ 26(2)และข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาให้ทราบโดยทั่วกัน