Thursday, 28 October 2021

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป