Monday, 18 October 2021

ประกาศแนวทางการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์ประกาศแนวทางการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน