Thursday, 30 June 2022

ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้รับทราบโดยทั่วกัน