Thursday, 28 October 2021

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้ง(จ้าง)เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้ง(จ้าง)เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้