Thursday, 30 June 2022

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( คนงาน ) ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( คนงาน ) ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( คนงาน ) ของเทศบาลตำบลทาสบเส้าโดยการสอบวัดความรู้ความสามารถ ( ภาค ก. ) และ ( ภาค ข. ) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และการสอบสัมภาษณ์ ( ภาค ค. ) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

เทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จึงประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( คนงาน ) ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า มาเพื่อทราบ โดยบัญชีมีกำหนดอายุ  1  ปี นับแต่วันที่ประกาศ รายละเอียดดังบัญชีแนบท้าย