Thursday, 28 October 2021

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ