Thursday, 28 October 2021

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ในตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัคร บุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดเทศบาลตำบลหาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขัน ตามบัญชีรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้