Monday, 18 October 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)

ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินการรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 14-22 มิถุนายน 2564 และได้ดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน) รายละเอียดเอกสารแนบ