Monday, 18 October 2021

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่ จัดเก็บ ตามรายการประกาศแนบท้ายนี้

จึงประกาศมายังเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มาตรวจสอบ และดำเนินการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๒๓ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓