Wednesday, 20 October 2021

🔴ประกาศหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งฯ เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งฯ(ส.ถ./ผ.ถ.3/1) เขตเลือกตั้งที่ 2 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564