Monday, 18 October 2021

🔴ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัด ลำพูน เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขตเลือกตั้งที่ 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564