Thursday, 28 October 2021

🔴ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัด ลำพูน เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขตเลือกตั้งที่ 1 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564