Wednesday, 28 September 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ลำเหมืองเหล่าฮ้อ ม.3 บ้านศาลาแม่ทา

20 Aug 2020
229

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ลำเหมืองเหล่าฮ้อ ม.3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะไการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ล้านนาซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 858,000.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)