Friday, 12 August 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนเลียบลำน้ำแม่ทา ม.1 บ้านสบเส้า

ตามประกาศ เทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนเลียบลำน้ำแม่ทา ม.1 บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 11 ก.ค. 2565

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนเลียบลำน้ำแม่ทา ม.1 บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิม (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 468,800.00 บาท