Wednesday, 20 October 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน บริเวณหมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน บริเวณหมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา (โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเดิม) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ที่เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย เฮ้าส์เวิร์ค โซลูชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 765,000.00 บาท (เจ็ดแสนหมื่นห้าพันบาทถ้วน)