Monday, 18 October 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนทางแยกเข้าสุสาน ถึง โรงสีข้าว หมู่ ๘ บ้านดอนชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนทางแยกเข้าสุสาน ถึง โรงสีข้าว หมู่ ๘ บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรนคร แอนด์ ซัน ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)