Wednesday, 28 September 2022

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ปี 2564

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยประกาศเฉพาะรายที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากปี 2564 และรายที่มีการสำรวจเพิ่มเติม จึงขอให้เจ้าของ/ ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิงปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายละเอียดแนบท้าย) อนึ่งหากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ณ งานผลประโยชน์เร่งรัด และพัฒนารายได้ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ เพื่อเทศบาลฯจักได้ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน