Thursday, 30 June 2022

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาล ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประจำปีภาษี พ.ศ.2563

21 Apr 2020
525

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาล ตำบลทาสบเส้า และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิงปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายละเอียดแนบท้าย)

อนึ่งหากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ณ งานผลประโยชน์เร่งรัด และพัฒนารายได้ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ เพื่อเทศบาลฯจักได้ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน