Wednesday, 28 September 2022

ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยข้างตาย บริเวณเลียบลำน้ำทา หมู่ 13 บ้านดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูป รายการที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยช้างตาย บริเวณเลียบลำน้ำทา หมู่ 13 บ้านดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบ เส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 518,500.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ