Tuesday, 27 September 2022

ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าวัดหลายทา หมู่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาล ตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าวัดหลายทา หมู่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ ทา จังหวัดลำพูน (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 543,300.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้าง 529,600.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย