Monday, 18 October 2021

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2564