Wednesday, 20 October 2021

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขตเลือกตั้งที่ 2) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2564