Thursday, 30 June 2022

ประกาศกำหนดกระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาล และลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชน ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกี่ยวกับการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่ง สอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปด้วยความสะดวก สามารถให้บริการประชาชน อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงประกาศกำหนดกระบวนงาน บริการตามภารกิจของเทศบาล และลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้