Thursday, 28 October 2021

ประกาศการแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า

ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร และขณะนี้ได้มีการแต่งตั้ง โยกย้ายรวมถึงข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งใหม่ ทำให้ข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล ทาสบเส้าได้ ดังนั้น นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงยกเลิกการแต่งตั้งนางสุภาพร สินธุบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตามคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามคำสั่งที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ 4 เมษายน ๒๕๕๖๑ อาศัยอำนาจตาม มาตรา ๘/๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ตำบลทาสบเส้า จึงแต่งตั้ง นายรัชพล จักรมณี ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วย นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้ามีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร ในเขตพื้นที่ โดยหนังสือราชการที่ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่น เป็นผู้ลงนาม จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน