Thursday, 28 October 2021

ประกาศการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 กรณีขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 95 ราย รายละเอียดตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้