Monday, 18 October 2021

ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำกาคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)