Wednesday, 28 September 2022

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดCCTV พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดCCTV พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้ง สิ้น ๖๑๑,๒๕๖.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ ๑ โครงการ วงจรปิดCCTV พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน