Thursday, 30 June 2022

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ งานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๓,๖๖๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ