Tuesday, 27 September 2022

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 Oct 2021
217

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๕๗,๒๖๓.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ