Monday, 18 October 2021

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ทางเชื่อม หมู่ที่6 บ้านร้องเรือ ถึง หมู่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ทางเชื่อม หมู่ที่6 บ้านร้องเรือ ถึง หมู่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคานี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,248,000.00 .- (หนึ่งล้านสองสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) (รายละเอียดการยื่นประกวดราคาตามเอกสารแนบ)